โครงการปลูกปะการัง ถวายพ่อหลวง

“…ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือการพัฒนา ยิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้…พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
นับตั้งแต่ในหลวงของเราขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2493 ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์น้ำ ดิน หรือป่าไม้ โดยพระราชกรณียกิจเหล่านี้เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขทฤษฎี และวิธีการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรและระบบนิเวศอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของประเทศไทยของเรา
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 อันนับได้ว่าเป็นปีมหามงคลยิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมอมา ไม่ว่าจะการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน “โครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน อ่าวบางสะพาน” การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้าฯหรือการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดตั้ง “สหกรณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนอ่าวบางสะพาน” จึงได้วางแผนการจัด “โครงการปลูกปะการัง ถวายพ่อหลวง” ขึ้นโดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.             เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.             เพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ
3.             เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
4.             เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.             เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
 
 กลุ่มเป้าหมาย
1.             นักท่องเที่ยวชาวไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
2.             บริษัทฯ, ห้างร้าน, ภาคเอกชนที่มีนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
3.             สื่อมวลชน
พื้นที่ดำเนินโครงการ
                พื้นที่บริเวณด้านหน้าอ่าวเทียน เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กินบริเวณทั้งสิ้น 8,400 ตารางเมตร โดยบริเวณดังกล่าวนอกจากจะอยู่กลาง “โครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน อ่าวบางสะพาน” แล้วยังอยู่ในพื้นที่ของ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัชราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” อันเป็นโครงการเพื่อรักษาพันธุกรรมที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์และสัตว์หายากในบริเวณพื้นที่อีกด้วย
    
            นอกจากการที่ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ท่ามกลางโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว จากประสบการณ์ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับมูลนิธิต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมายังพบว่าพื้นที่บริเวณเกาะทะลุ มีกระแสน้ำและอุณหภูมิ ที่เหมาะกับการเจริญเติมโตของปะการัง ทำให้การปลูกปะการังที่ปลูกในบริเวณนี้ มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วมากที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวไทย ทำให้การปลูกปะการังในพื้นที่นี้เห็นผลได้จริงและนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ท้องทะเลบริเวณใกล้เคียงดังเห็นได้จาก มีเต่าขึ้นวางไข่กว่า 11 ครั้งในปี 2010 หลังจากไม่พบรายงานว่ามีเต่าขึ้นวางไข่ในบริเวณภาคกลางตอนใต้มากว่าสิบปี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ / 1 พฤษภาคม 2554 – 5 ธันวาคม 2554
โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการจะมีการจัดกิจกรรมปลูกปะการังทั้งสิ้น 6 ครั้งได้แก่
 
    5 พฤษภาคม 2554          เทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล
    9 มิถุนายน 2554             เทิดพระเกียรติเนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติ
    5 ตุลาคม 2554              เทิดพระเกียรติเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ
    4 พฤศจิกายน 2554         เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงได้รับการทูลเกล้า
                                “เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม”
                               จากผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
      4 ธันวาคม 2554            เทิดพระเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
      5 ธันวาคม 2554            เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ขั้นตอนการดำเนินการ
1.             การแถลงข่าว        เพื่อกระจายกิจกรรมของโครงการ จึงจัดให้มีการแถลงข่าวในรูปแบบของ PRESS TRIP  โดยเชิญสื่อมวลชน มาร่วมปลูกปะการัง เพื่อเป็นการเผยแพร่และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายมาร่วมโครงการ
2.             การลงทะเบียน    ในทุกวันเกาะทะลุ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท จะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของปะการัง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ตลอดไปจนถึงการสาธิตขั้นตอนการปลูกปะการัง โดยผู้สนใจร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองปลูกปะการังโดยใช้ปะการังจำลอง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการปลูก นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในใบลงนามถวายพระพรฯ แต่ละใบจะมีหมายเลขอยู่ซึ่งหมายเลขดังกล่าวจะถูกนำไปเป็น Tag ในการปลูกปะการังในวันที่ทางโครงการฯได้จัดไว้
3.             วันปลูกปะการัง   ใน 6 วันที่ถูกกำหนดให้เป็นวันทำกิจกรรมปลูกปะการัง ทางโครงการจะมีการเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่, ภาครัฐ, นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมกันปลูกปะการัง ในพื้นที่ที่ทางโครงการกำหนดไว้ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละครั้งแล้ว จะมีการแจ้งพิกัดของปะการังที่ปลูกตามหมายเลขประจำ Tag ผ่าน Facebook ที่ทางโครงการจัดไว้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.             กลุ่มเป้าหมายได้การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.             มีการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ
3.             กลุ่มเป้าหมายหันมาท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์กันมากขึ้น
4.             เกิดการเติบโตในธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.             มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089 744 5639 www.taluisland.com
หรือ www.facebook.com/kohtaluvillage

You don't have permission to register