stories

กำหนดการ “โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ ปลูกปะการัง คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล ณ เกาะทะลุ เนื่องในวันปิยมหาราช” ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ 24 ตุลาคม 2553 09.30 – 10.00 น.                  ลงเรือมุ่งหน้าสู่เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท โดยเรือ Koh Talu Express 120 ft’ หรือ เรือ Speed Boat 15 นาที 10.30 – 11.00 น.                  เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง  การปลูกปะการังและประโยชน์ของโครงการฯ จากสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาพื้นที่หมู่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์                                                

ที่มาของโครงการ “ปลูกปะการัง-เกาะทะลุ” วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน ณ เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีคณะสำรวจจากกองทัพเรือภาคที่ 1 มาสำรวจพื้นที่ทางทะเล พร้อมทั้งเข้าสำรวจสภาพปะการังใต้ทะเลของเกาะทะลุ พบว่าปะการังยังคงความสมบูรณ์และสวยงามมากเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆในอ่าวไทย  ในระหว่างเสด็จประทับ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ “นายปรีดา เจริญพักตร์” เจ้าของกรรมสิทธิ์สวนมะพร้าวบนเกาะทะลุ เข้าถวายรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่บนเกาะ ในครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้พัฒนาเกาะทะลุและพื้นที่โดยรอบ ในแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์และสวยงามให้อยู่คู่ท้องถิ่นไทยตลอดไป “นายปรีดา  เจริญพักตร์” จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะฟื้นฟูทรัพยากรแนวปะการังที่เกิดวิกฤตการณ์สูญเสียมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปะการัง เช่น การเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า

ปะการังส่วนใหญ่บริเวณรอบๆเกาะทะลุวันนี้ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ จากผลกระทบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในช่วงกลางปี 2553 ที่ผ่านมา เหลือเพียงล่องลอยความเสียหายของปะการังเขากวางบางส่วนที่ฟอกขาวแล้วไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ รอวันผุกร่อนเสื่อมสลายกลายเป็นผงแคลเซี่ยมขึ้นเติมหาดทรายขาวละเอียดของเกาะทะลุ ทามวัฏจักรของธรรมชาติต่อไป  

You don't have permission to register