jos55 instaslot88 ธันวาคม 2010 – Koh Talu Island Resort ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ บางสะพาน

ธันวาคม 2010

ที่มาของโครงการ “ปลูกปะการัง-เกาะทะลุ” วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน ณ เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีคณะสำรวจจากกองทัพเรือภาคที่ 1 มาสำรวจพื้นที่ทางทะเล พร้อมทั้งเข้าสำรวจสภาพปะการังใต้ทะเลของเกาะทะลุ พบว่าปะการังยังคงความสมบูรณ์และสวยงามมากเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆในอ่าวไทย  ในระหว่างเสด็จประทับ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ “นายปรีดา เจริญพักตร์” เจ้าของกรรมสิทธิ์สวนมะพร้าวบนเกาะทะลุ เข้าถวายรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่บนเกาะ ในครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้พัฒนาเกาะทะลุและพื้นที่โดยรอบ ในแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์และสวยงามให้อยู่คู่ท้องถิ่นไทยตลอดไป “นายปรีดา  เจริญพักตร์” จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะฟื้นฟูทรัพยากรแนวปะการังที่เกิดวิกฤตการณ์สูญเสียมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปะการัง เช่น การเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า

You don't have permission to register